அபிஷேகம் பலன்கள்

Abishekam

அபிஷேகம் செய்யும் பொருட்களால் கிடைக்கும் பலன்கள்

தண்ணீர் அபிஷேகம் – மனசாந்தி

பஞ்ச கவ்யம் – ஆத்மசுத்தி, பாவநிவர்த்தி

Continue reading “அபிஷேகம் பலன்கள்”

நான் விரும்பும் நல்லாட்சி

Kamaraj

அந்நியரை விரட்டி ஆரம்பித்தோம் நம் குடியாட்சியை! ஜனநாயக முறையில் தேர்ந்தெடுத்தோம் நம் தலைவர்களை!

Continue reading “நான் விரும்பும் நல்லாட்சி”

தோட்டம் அமைக்கலாமே

Garden

தன்னானானே தன்னானானே நானும் தோட்டம் அமைக்கப் போறேன் வாங்க! தன்னானானே தன்னானானே நானும் தோட்டம் அமைக்கும் கதையை கேளுங்க! (தன்னானானே)

Continue reading “தோட்டம் அமைக்கலாமே”