நெஞ்சில் முள் – 1

நெஞ்சில் முள்

இலட்சத்து முப்பதாயிரம் சதுரகிலோமீட்டர் விட்டு,
உலகம் முழுவதும் இருக்கின்ற மக்களிடம்
பேச வேண்டும், பழக வேண்டும். துறைதோறும்
புதிது புதிதாய் வருகின்ற விசயங்கள் அறிதல் வேண்டும்.

Continue reading “நெஞ்சில் முள் – 1”