திராட்சைக்கொத்து சொன்ன வாழ்க்கைப் பாடம்

திராட்சைக்கொத்து சொன்ன வாழ்க்கைப் பாடம்

இன்றைக்கு எல்லோரும் தனிமையையே விரும்பிகின்றனர். சுற்றார், உறவினர், நண்பர்கள் ஆகியோருடன் சுமுகமான உறவினை வைத்துக் கொள்ளவது இல்லை.

எல்லோருடனும் இணைந்து வாழ்வதே பலத்தினையும், மகிழ்ச்சியையும் கொடுக்கும்.

இதனையே திராட்சைக்கொத்து சொன்ன வாழ்க்கைப் பாடம் கதை மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம். Continue reading “திராட்சைக்கொத்து சொன்ன வாழ்க்கைப் பாடம்”

அம்மா அப்பா அறிவோம்

பெற்றோர்களைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

அம்மா அப்பா அறிவோம் என்பது நமது பெற்றோரைப் பற்றிய சில மொழிகள்.

பெற்றோர்கள் நம்முடைய வாழ்விற்கு ஆதாரமானவர்கள் மட்டுமல்லர். நாம் வாழ்க்கைப் பயணத்தில் நேர்வழியில் பயணிக்க காரணமான‌வர்களும் ஆவர்.

அப்படிப்பட்ட பெற்றோர்களைப் பற்றி கண்டிப்பாக அறிந்து கொள்வது அவசியம்.

 

நம்மை உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்துபவர் அம்மா

நமக்கு உலகினை அறிமுகப்படுத்துபவர் அப்பா

Continue reading “அம்மா அப்பா அறிவோம்”

மதம் என்றால்

மதம் என்றால் அன்பு

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

மதம் என்றால்

அன்பு : 69% (9 வாக்குகள்)

அதிகாரம் : 31% (4 வாக்குகள்)