அபிஷேகம் பலன்கள்

Abishekam

அபிஷேகம் செய்யும் பொருட்களால் கிடைக்கும் பலன்கள்

தண்ணீர் அபிஷேகம் – மனசாந்தி

பஞ்ச கவ்யம் – ஆத்மசுத்தி, பாவநிவர்த்தி

Continue reading “அபிஷேகம் பலன்கள்”