ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து அமெரிக்கப் படைகள் வெளியேறியது

ஆப்கானிஸ்தான்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து அமெரிக்கப் படைகள் வெளியேறியது

கெட்டது – 56% (10 வாக்குகள்)

நல்லது – 44% (8 வாக்குகள்)