தமிழ் – அழகின் சிரிப்பு

தமிழ்

தமிழ் பற்றி அழகின் சிரிப்பு என்னும் நூலில் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் எழுதிய கவிதை. இதைப் படியுங்கள்; தமிழ் மீது ஆர்வம் தானாய் வரும். Continue reading “தமிழ் – அழகின் சிரிப்பு”

பட்டணம் – அழகின் சிரிப்பு

பட்டணம்

பட்டணம் (நகரம்) பற்றி அழகின் சிரிப்பு என்னும் நூலில் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் எழுதிய கவிதை. இதைப் படியுங்கள்; கிராமத்தில் வாழ்வோரெல்லாம் ஏன் பட்டணம் செல்ல வேண்டுமென ஏங்குகிறார்கள் என அறிவீர்கள். Continue reading “பட்டணம் – அழகின் சிரிப்பு”

சிற்றூர் – அழகின் சிரிப்பு

சிற்றூர்

சிற்றூர் பற்றி அழகின் சிரிப்பு என்னும் நூலில் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் எழுதிய கவிதை. இதைப் படியுங்கள்; நகரத்தில் வாழ்வோரெல்லாம் உடனே ஒருமுறை சொந்த கிராமத்திற்கு (சிற்றூர்) செல்ல வேண்டுமென ஏங்குவீர்கள்.

Continue reading “சிற்றூர் – அழகின் சிரிப்பு”

இருள் – அழகின் சிரிப்பு

இருள்

இருள் பற்றி அழகின் சிரிப்பு என்னும் நூலில் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் எழுதிய கவிதை. இதைப் படியுங்கள்; எங்கும் நிறைந்திருக்கும் இருள் இன்னலன்று, இனிதே என்று உணர்வீர்கள். Continue reading “இருள் – அழகின் சிரிப்பு”

கிளி – அழகின் சிரிப்பு

கிளி

கிளி பற்றி அழகின் சிரிப்பு என்னும் நூலில் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் எழுதிய கவிதை. இதைப் படியுங்கள்; நம் வீட்டிலும் கிளி வளர்க்கலாமா என்று தோன்றும். Continue reading “கிளி – அழகின் சிரிப்பு”