உந்து மதகளிற்றன் ஓடாத தோள்வலிய‌ன்

உந்து மதகளிற்றன் ஓடாத தோள்வலிநன்

உந்து மதகளிற்றன் ஓடாத தோள்வலிய‌ன் என்ற இப்பாடல், பன்னிரு ஆழ்வார்களில் பெண் ஆழ்வாரான ஆண்டாள் அருளிய,  கோதைத் தமிழ் எனப் போற்றப்படும் திருப்பாவையின் பதினெட்டாவது பாசுரம் ஆகும். Continue reading “உந்து மதகளிற்றன் ஓடாத தோள்வலிய‌ன்”

அம்பரமே, தண்ணீரே, சோறே அறஞ்செய்யும்

அம்பரமே, தண்ணீரே, சோறே அறஞ்செய்யும்

அம்பரமே, தண்ணீரே, சோறே அறஞ்செய்யும் என்ற பாடல்  பெரியாழ்வாரின் செல்வப் புதல்வியான ஆண்டாள் அருளிய  திருப்பாவையின் பதினேழாவது பாசுரம் ஆகும். Continue reading “அம்பரமே, தண்ணீரே, சோறே அறஞ்செய்யும்”

நாயகனாய் நின்ற நந்தகோபனுடைய

நாயகனாய் நின்ற நந்தகோபனுடைய

நாயகனாய் நின்ற நந்தகோபனுடைய என்ற பாடல்  சூடிக்கொடுத்த சுடர்க்கொடி ஆண்டாள் அருளிய திருப்பாவையின் பதினாறாவது பாசுரம் ஆகும். Continue reading “நாயகனாய் நின்ற நந்தகோபனுடைய”

எல்லே இளங்கிளியே இன்னம் உறங்குதியோ

எல்லே இளங்கிளியே இன்னம் உறங்குதியோ

‘எல்லே இளங்கிளியே இன்னம் உறங்குதியோ’ என்ற பாடல்  சூடிக்கொடுத்த சுடர்க்கொடி ஆண்டாள் அருளிய  திருப்பாவையின் பதினைந்தாவது பாசுரம் ஆகும். Continue reading “எல்லே இளங்கிளியே இன்னம் உறங்குதியோ”

உங்கள் புழங்கடைத் தோட்டத்து வாவியுள்

உங்கள் புழங்கடைத் தோட்டத்து வாவியுள்

உங்கள் புழங்கடைத் தோட்டத்து வாவியுள் என்ற பாடல்  சூடிக்கொடுத்த சுடர்க்கொடி ஆண்டாள் அருளிய திருப்பாவையின் பதினான்காவது பாசுரம் ஆகும். Continue reading “உங்கள் புழங்கடைத் தோட்டத்து வாவியுள்”