வெற்றிச் சாதனம்

விரல்கள் - வெற்றிச் சாதனம்

விடிந்திடும் பொழுதும் விடிந்திடும் என்றே

வீணாய் காலம் கழித்திட வேண்டாம்

துடிப்புடன் நீயும் துணிந்தே எழுந்தால்

தொலைந்தே போகும் துன்பங்கள் எல்லாம் Continue reading “வெற்றிச் சாதனம்”