காட்டுக்குள்ளே கிரிக்கெட்!

காட்டில் ஒரு மருத்துவ முகாம்

முந்திரிகாட்டுக்கும் சந்தனக்காட்டுக்கும் போட்டியாம்

முதலில் மானு பந்தடிக்கும் காட்சியாம்

முந்திரி காட்டுக்கு சிங்கம்தானே கேப்டனாம்

முள்ளம்பன்னி அவங்க டீம் கீப்பராம் Continue reading “காட்டுக்குள்ளே கிரிக்கெட்!”