அனுமான் பஸ்கி செய்வது எப்படி?

அனுமான் பஸ்கி

அனுமான் பஸ்கி செய்வது எப்படி? என்ற‌ இக்கட்டுரை, டாக்டர் எஸ்.நவராஜ் செல்லையா எழுதிய, இந்திய நாட்டு தேகப் பயிற்சிகள் என்ற நூலில் இடம் பெற்ற கட்டுரை ஆகும்.

தொடங்கும் நிலை

கால்கள் இருக்கும் இடைவெளி தோள்களின் அளவு 10 அல்லது சுமார் 12 அங்குலம் இருப்பது போல வைத்து முதலில் நிற்கவும். Continue reading “அனுமான் பஸ்கி செய்வது எப்படி?”

நாற்காலி பஸ்கி செய்வது எப்படி?

நாற்காலி பஸ்கி

நாற்காலி பஸ்கி செய்வது எப்படி? என்ற‌ இக்கட்டுரை, டாக்டர் எஸ்.நவராஜ் செல்லையா எழுதிய, இந்திய நாட்டு தேகப் பயிற்சிகள் என்ற நூலில் இடம் பெற்ற கட்டுரை ஆகும்.

பஸ்கிகள் என்றால் முழங்கால்களை நன்கு, அதாவது முழுமையாக மடக்கிச் செய்யும் பயிற்சிகள் என்கிற அமைப்புடையனவாக இருக்கின்றன.

பஸ்கிப் பயிற்சிகள் தொடைத் தசைகளுக்கும் கெண்டைக்கால் தசைகளுக்கும் வலிமையும் வடிவமும் கொடுக்கின்றன.

Continue reading “நாற்காலி பஸ்கி செய்வது எப்படி?”

நமஸ்கார் பஸ்கி செய்வது எப்படி?

நமஸ்கார் பஸ்கி

நமஸ்கார் பஸ்கி செய்வது எப்படி? என்ற‌ இக்கட்டுரை, டாக்டர் எஸ்.நவராஜ் செல்லையா எழுதிய இந்திய நாட்டு தேகப் பயிற்சிகள் என்ற நூலில் இடம் பெற்ற கட்டுரை ஆகும். Continue reading “நமஸ்கார் பஸ்கி செய்வது எப்படி?”

முழங்காலில் செய்யும் பஸ்கிகள் செய்வது எப்படி?

முழங்காலில் செய்யும் பஸ்கிகள்

முழங்காலில் செய்யும் பஸ்கிகள் செய்வது எப்படி? என்ற‌ இக்கட்டுரை, டாக்டர் எஸ்.நவராஜ் செல்லையா எழுதிய இந்திய நாட்டு தேகப் பயிற்சிகள் என்ற நூலில் இடம் பெற்ற கட்டுரை ஆகும். Continue reading “முழங்காலில் செய்யும் பஸ்கிகள் செய்வது எப்படி?”

நின்று செய்யும் பஸ்கி செய்வது எப்படி?

நின்று செய்யும் பஸ்கி

நின்று செய்யும் பஸ்கி செய்வது எப்படி? என்ற‌ இக்கட்டுரை, டாக்டர் எஸ்.நவராஜ் செல்லையா எழுதிய இந்திய நாட்டு தேகப் பயிற்சிகள் என்ற நூலில் இடம் பெற்ற கட்டுரை ஆகும்.

பஸ்கியைத் தொடங்கும் நிலை

கால்களை, இயல்பான இடைவெளி இருப்பதுபோல் விரித்து நில், கைவிரல்களை மூடியவாறு, பக்கவாட்டில் வைத்து நிமிர்ந்து நேராக நில். Continue reading “நின்று செய்யும் பஸ்கி செய்வது எப்படி?”