கைதட்டித் தத்தும் தண்டால் செய்வது எப்படி?

கைதட்டித் தத்தும் தண்டால்

கைதட்டித் தத்தும் தண்டால் செய்வது எப்படி? என்ற‌ இக்கட்டுரை, டாக்டர் எஸ்.நவராஜ் செல்லையா எழுதிய இந்திய நாட்டு தேகப் பயிற்சிகள் என்ற நூலில் இடம் பெற்ற கட்டுரை ஆகும். Continue reading “கைதட்டித் தத்தும் தண்டால் செய்வது எப்படி?”

நமஸ்கார் தண்டால் செய்வது எப்படி?

நமஸ்கார் தண்டால்

நமஸ்கார் தண்டால் செய்வது எப்படி? என்ற‌ இக்கட்டுரை, டாக்டர் எஸ்.நவராஜ் செல்லையா எழுதிய இந்திய நாட்டு தேகப் பயிற்சிகள் என்ற நூலில் இடம் பெற்ற கட்டுரை ஆகும். Continue reading “நமஸ்கார் தண்டால் செய்வது எப்படி?”

தாவும் தண்டால் செய்வது எப்படி?

தாவும் தண்டால்

தாவும் தண்டால் செய்வது எப்படி? என்ற‌ இக்கட்டுரை, டாக்டர் எஸ்.நவராஜ் செல்லையா எழுதிய இந்திய நாட்டு தேகப் பயிற்சிகள் என்ற நூலில் இடம் பெற்ற கட்டுரை ஆகும். Continue reading “தாவும் தண்டால் செய்வது எப்படி?”

தேள் தண்டால் செய்வது எப்படி?

தேள் தண்டால்

தேள் தண்டால் செய்வது எப்படி? என்ற‌ இக்கட்டுரை, டாக்டர் எஸ்.நவராஜ் செல்லையா எழுதிய இந்திய நாட்டு தேகப் பயிற்சிகள் என்ற நூலில் இடம் பெற்ற கட்டுரை ஆகும். Continue reading “தேள் தண்டால் செய்வது எப்படி?”

நேர் எதிர்த் தண்டால் செய்வது எப்படி?

நேர் எதிர்த் தண்டால்

நேர் எதிர்த் தண்டால் செய்வது எப்படி? என்ற‌ இக்கட்டுரை, டாக்டர் எஸ்.நவராஜ் செல்லையா எழுதிய இந்திய நாட்டு தேகப் பயிற்சிகள் என்ற நூலில் இடம் பெற்ற கட்டுரை ஆகும். Continue reading “நேர் எதிர்த் தண்டால் செய்வது எப்படி?”