நேர் எதிர்த் தண்டால் செய்வது எப்படி?

நேர் எதிர்த் தண்டால்

நேர் எதிர்த் தண்டால் செய்வது எப்படி? என்ற‌ இக்கட்டுரை, டாக்டர் எஸ்.நவராஜ் செல்லையா எழுதிய இந்திய நாட்டு தேகப் பயிற்சிகள் என்ற நூலில் இடம் பெற்ற கட்டுரை ஆகும். Continue reading “நேர் எதிர்த் தண்டால் செய்வது எப்படி?”

பாம்புத் தண்டால் செய்வது எப்படி?

பாம்புத் தண்டால்

பாம்புத் தண்டால் செய்வது எப்படி? என்ற‌ இக்கட்டுரை, டாக்டர் எஸ்.நவராஜ் செல்லையா எழுதிய இந்திய நாட்டு தேகப் பயிற்சிகள் என்ற நூலில் இடம் பெற்ற கட்டுரை ஆகும். Continue reading “பாம்புத் தண்டால் செய்வது எப்படி?”

சக்கரத் தண்டால் செய்வது எப்படி?

சக்கரத் தண்டால்

சக்கரத் தண்டால் செய்வது எப்படி? என்ற‌ இக்கட்டுரை, டாக்டர் எஸ்.நவராஜ் செல்லையா எழுதிய இந்திய நாட்டு தேகப் பயிற்சிகள் என்ற நூலில் இடம் பெற்ற கட்டுரை ஆகும். Continue reading “சக்கரத் தண்டால் செய்வது எப்படி?”

ஒற்றைக்கால் தண்டால் செய்வது எப்படி?

ஒற்றைக்கால் தண்டால்

ஒற்றைக்கால் தண்டால் செய்வது எப்படி? என்ற‌ இக்கட்டுரை, டாக்டர் எஸ்.நவராஜ் செல்லையா எழுதிய இந்திய நாட்டு தேகப் பயிற்சிகள் என்ற நூலில் இடம் பெற்ற கட்டுரை ஆகும். Continue reading “ஒற்றைக்கால் தண்டால் செய்வது எப்படி?”

முறுக்குந் தண்டால் செய்வது எப்படி?

முறுக்குந் தண்டால்

முறுக்குந் தண்டால் செய்வது எப்படி? என்ற‌ இக்கட்டுரை, டாக்டர் எஸ்.நவராஜ் செல்லையா எழுதிய இந்திய நாட்டு தேகப் பயிற்சிகள் என்ற நூலில் இடம் பெற்ற கட்டுரை ஆகும். Continue reading “முறுக்குந் தண்டால் செய்வது எப்படி?”