கட்சிப் பெயரில் திராவிடம் இல்லாதது

தமிழ்நாடு

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

கட்சிப் பெயரில் திராவிடம் இல்லாதது

குற்றம் இல்லை 65% (13 வோட்டுக்கள்)

பெரிய குற்றம் 35% (7 வோட்டுக்கள்)

தலைக்கவசம் அணிவது அவசியமா?

தலைக்கவசம்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

இருசக்கர வாகனம் ஓட்டும்போது தலைக்கவசம் அணிவது 

           அவசியம் 50% (24 வோட்டுக்கள்)

           அவரவர் விருப்பம் 50% (24 வோட்டுக்கள்)