பொறியியல் கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2018

இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனம், சென்னை

பொறியியல் கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2018 பட்டியலில் முதல் 100 இடங்களில் தமிழ்நாட்டினைச் சார்ந்த 19 கல்லூரிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. Continue reading “பொறியியல் கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2018”

கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2018

பிசப் ஹுபர் கல்லூரி

கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2018 பட்டியலில் முதல் 100 இடங்களில் தமிழ்நாட்டினைச் சார்ந்த 38 கல்லூரிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. Continue reading “கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2018”

பல்கலைக்கழகங்களின் தரவரிசை 2018

பல்கலைக்கழகங்களின் தரவரிசை 2018 பட்டியலில் முதல் 100 இடங்களில் தமிழ்நாட்டினைச் சார்ந்த 20 பல்கலைக்கழகங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. Continue reading “பல்கலைக்கழகங்களின் தரவரிசை 2018”

ஒருங்கிணைந்த கல்வி நிறுவனங்கள் தரவரிசை 2018

இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனம், சென்னை

ஒருங்கிணைந்த கல்வி நிறுவனங்கள் தரவரிசை 2018 பட்டியலில் 100 இடங்களில் தமிழ்நாட்டைச் சார்ந்த 22 கல்வி நிறுவனங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.

மத்திய அரசு இந்தியாவில் உள்ள கல்வி நிறுவனங்களை தரவரிசை செய்து 03.04.2018 அன்று பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. இந்திய கல்வி நிறுவனங்களின் தரத்தினை சர்வதேச அளவில் உயர்த்துவதே இதன் நோக்கம் ஆகும். Continue reading “ஒருங்கிணைந்த கல்வி நிறுவனங்கள் தரவரிசை 2018”