மருத்துவ கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2019

கிருத்துவ மருத்துவ கல்லூரி

மருத்துவ கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2019 பட்டியலில் 30 இடங்களில் தமிழ்நாட்டினைச் சார்ந்த 6 கல்லூரிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. Continue reading “மருத்துவ கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2019”

பார்மசி கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2019

ஜாமியா ஹாம்டார்ட், டெல்லி

பார்மசி கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2019 பட்டியலில் 75 இடங்களில் தமிழ்நாட்டினைச் சார்ந்த 9 கல்லூரிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. Continue reading “பார்மசி கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2019”

மேலாண்மை கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2019

இந்திய மேலாண்மைக் கழகம்,பெங்களூரு

மேலாண்மை கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2019 பட்டியலில் 75 இடங்களில் தமிழ்நாட்டினைச் சார்ந்த 10 கல்லூரிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. Continue reading “மேலாண்மை கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2019”

கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2019

பிரசிடென்சி கல்லூரி, சென்னை

கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2019 பட்டியலில் முதல் 100 இடங்களில் தமிழ்நாட்டினைச் சார்ந்த 35 கல்லூரிகள் இடம் பெற்றுள்ளன.
Continue reading “கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2019”