வார்த்தைகளின் வீதி (அ) வெளி

வார்த்தைகளின் வீதி(அ)வெளி

வீதி முழுக்க மவுனம்

உச்சரிக்காமல் வர மறுக்கின்றன

வார்த்தைகள்

வீதி நுழைவதே

விலகிக் கிடக்கும் உள்ளங்களை

ஒருங்கிணைக்கத்தான்

Continue reading “வார்த்தைகளின் வீதி (அ) வெளி”

கருணை – கவிதை

மரப்பாச்சியோடு

விளையாடிக் கொண்டிருந்தவள்

வருத்தம் தெரிவிக்க

குனிந்து

கால்பட்டு சுருண்டு விட்ட

எறும்பிடத்தில்

கரிசனத்தோடு ” சாரி ” யென்றாள்

தமிழ் மறந்து

கான்வெட்டில் படிக்கும்

என் பேத்தி…

Continue reading “கருணை – கவிதை”