காட்டு வழியே ஒரு பயணம் – தென்மலை, கேரளா

கேரளாவில் கொல்லம் மாவட்டத்தில் புனலூருக்கு அருகில் உள்ள  தென்மலையில் காட்டு வழியே ஒரு பயணம் சென்றபோது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள். Continue reading “காட்டு வழியே ஒரு பயணம் – தென்மலை, கேரளா”

தென்மலை, கேரளா புகைப்படங்கள் – 3

கேரளாவில் கொல்லம் மாவட்டத்தில் புனலூருக்கு அருகில் உள்ள  தென்மலை   சுற்றுலாத் தலத்தில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள். Continue reading “தென்மலை, கேரளா புகைப்படங்கள் – 3”

தென்மலை, கேரளா புகைப்படங்கள் – 2

கேரளாவில் கொல்லம் மாவட்டத்தில் புனலூருக்கு அருகில் உள்ள  தென்மலை   சுற்றுலாத் தலத்தில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள்.

Continue reading “தென்மலை, கேரளா புகைப்படங்கள் – 2”