ஆன்றோர்களுக்கு வெற்றி சேர்ப்பிக்கின்றோமா?

ஆன்றோர்களுக்கு வெற்றி சேர்ப்பிக்கின்றோமா

ஆன்றோர்களுக்கு வெற்றி சேர்ப்பிக்கின்றோமா? என்ற இக்கட்டுரை, எங்கே போகிறோம் என்னும் நூலில் தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளார் எழுதியது.

இந்தியா பல நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகள் வரலாற்றுப் பழமை உடையது. இந்த நாட்டினுடைய பழமைக்கு ஈடாக வேறு எதுவும் சொல்ல முடியாது. Continue reading “ஆன்றோர்களுக்கு வெற்றி சேர்ப்பிக்கின்றோமா?”

வாழ்வில் ஒளிபெற செய்ய வேண்டியவை

வாழ்வில் ஒளிபெற செய்ய வேண்டியவை

வாழ்வில் ஒளிபெற செய்ய வேண்டியவை என்ற  இக்கட்டுரை  மணமக்களுக்கு  என்னும்  நூலில் கி.ஆ.பெ.விசுவநாதம் அவர்கள் கூறிய அறவுரைகளில் மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது ஆகும். அது பற்றிப் பார்க்கலாம். Continue reading “வாழ்வில் ஒளிபெற செய்ய வேண்டியவை”