உயர்வோங்கும் வாழ்வே!

நாரணன் பாதங்கள் இருள் நீக்கும் – நம்பி
பாராயணம் செய்வோர்க்கு மருள் நீங்கும் – எண்ணி
காரணன் பணிந்தோர்க்கு பயமில்லை – சொல்லும்
நாவாலே உயர்வோங்கும் தாழ்வில்லை வாழ்வே !

Continue reading “உயர்வோங்கும் வாழ்வே!”

கண்ணன் ராதை காதல்…

ராதே உந்தன் அழகினிலே இக்கண்ணன் ஏங்க
பாராமல் செல்வதுவோ மெல்ல மெல்ல…

Continue reading “கண்ணன் ராதை காதல்…”