பயனுள்ள திரட்டியானத் தமிழ்த்தொகுப்புகள்

தமிழ்த்தொகுப்புகள்

தமிழை ஒரு பருந்துப் பார்வையில் பார்க்கவும், நுணுகிப் பார்க்கவும், தமிழில் கிடைக்கும் படைப்புகளின் தொகுப்பாக அமைந்திருக்கின்ற தளம் ”தமிழ்த் தொகுப்பு” எனும் தளமாகும்.

தமிழ்இலக்கியத்தின் செழுமையான படைப்புகளை ஒருங்கிணைத்து உருவாக்கபட்டுள்ள இந்த வலைப்பக்கம் மிகச்சிறப்பாக உள்ளது. கட்டுரைகள், சிறுகதைகள், ஆய்வுரைகள் என்று விரிவான பகுப்பு முறை இதன் தனிச்சிறப்பு.

Continue reading “பயனுள்ள திரட்டியானத் தமிழ்த்தொகுப்புகள்”