நம்பிக்கை நட்சத்திரம் – விளையாட்டுக்கள்

நம்பிக்கை நட்சத்திரம்

விளையாட்டுக்கள் மனித வாழ்வின் நம்பிக்கை நட்சத்திரம் என்கிறார் பேராசிரியர் நவராஜ் செல்லையா அவர்கள். ஏன் அப்படிச் சொல்கிறார் என்பதைப் படித்துத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

இயக்கம் என்பது மனித உடலில் இயற்கையாக நடப்பது. அவரவர் தங்களை அறியாமலேயே அந்த இயக்கத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருப்பார்கள்.

எதையும் எதிர்ப்பார்க்காமல் இயங்கும் உறுப்புக்களை தவிர்க்க முடியாது. அவை தன்னிச்சையானவை.

செயல் என்பது நினைத்து, திட்டமிட்டுத் தொடர்கின்ற இயக்கமாகும். அதுவும் பயன் கருதிச் செய்வனவாகும்.

செயல் என்றவுடன் கைதான் நமக்கு நினைவுக்கு வரும். அதனால்தான் உதவியிழந்த நிலைக்கு உதாரணம் கூறுகின்ற பொழுது “கையிழந்தது போல் இருந்தது” என்று கூறுவார்கள்.

உடுப்புக்கு ‘உடுக்கை’ என்பது ஒரு பெயர். உடுத்துதலுக்கு கை மிகவும் பயன்படுவதால் தான் உடு+கை என்றும் வந்திருக்கலாம்.
இதை வைத்துத்தான் ‘உடுக்கை இழந்தவன் கை போல’ என்று வள்ளுவரும் வலியுறுத்திப் பாடிச்சென்றிருக்கிறார் போலும். Continue reading “நம்பிக்கை நட்சத்திரம் – விளையாட்டுக்கள்”