புதிர் கணக்கு -1

ஒரு காட்டில் விலங்குகள் அனைத்தும் சிங்க ராஜாவின் அரண்மனையில் கூடி புதிர் கணக்கு போட்டு தங்கள் அறிவை வளர்த்துக் கொள்ள முடிவு செய்தன. அதன்படி ஒன்று கூடியதும் நரி புதிர் கணக்கை ஆரம்பித்தது. Continue reading “புதிர் கணக்கு -1”