பிறந்தது புத்தாண்டு

பிறந்தது புத்தாண்டு

பிறந்தது புத்தாண்டு – நாம்
பெற்றதை எண்ணி மகிழ்ந்திட செய்திடும்
பேரொளி ஒன்று புலர்ந்திடும் காலையில்
பிறந்தது புத்தாண்டு! Continue reading “பிறந்தது புத்தாண்டு”

புத்தாண்டு தீர்மானம்

புத்தாண்டு தீர்மானம்

புத்தாண்டு தீர்மானம் என்பது ஒவ்வொரு ஆண்டின் தொடக்கத்திலும்  நல்ல விசயங்களை தீர்மானித்து செயல்படுத்த நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கு எனக் கூறலாம். Continue reading “புத்தாண்டு தீர்மானம்”