நிலை – கவிதை

இந்த விளையாட்டில்

அவன் பங்கு பெறவில்லை

பங்கு பெறாதவன் பாத்திரத்தில்

அவன் விளையாடிக் கொண்டிருந்தான்

கடிகாரத்தின் உள்ளே இருக்கும்

இயந்திரத்தின் முட்கள்

Continue reading “நிலை – கவிதை”