விருப்பம் – கவிதை

நீ என்பதில் நானும் இருக்கிறேன் 
அதனால் தான் என் விருப்பத்தைச் சொல்கிறேன்

எனக்கான பாதையில் பயணிக்கிறேன்
அங்கிருந்து தான் எல்லாவற்றையும் பார்க்கிறேன்

தெரிந்தோ தெரியாமலோ
நான் அங்கேயே நிற்கிறேன்

Continue reading “விருப்பம் – கவிதை”