ஜீவமரணப் போராட்டம் – விளையாட்டுக்கள்

ஜீவமரணப் போராட்டம்

ஆகாய வெளியில் ஓர் அற்புதமான காட்சி.

ஆவேசமாக சிறகுகளை விரித்துக் கொண்டு, ஆர்ப்பரித்தவாறு பறக்கின்றது கழுகுக் கூட்டம். இரைச்சலை உண்டாக்கி அவைகளிடையே பாய்ச்சலை ஏற்படுத்தியது எது?

ஒர் இறைச்சித் துண்டு. Continue reading “ஜீவமரணப் போராட்டம் – விளையாட்டுக்கள்”