மூலிகைகளின் தாவரவியற் பெயர்கள்

நீர் பிரம்மி

கிராமப் புறங்களில் அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடியதும் மிக எளிய வகையில் கிடைக்கக் கூடியதுமானவை மூலிகைகள். Continue reading “மூலிகைகளின் தாவரவியற் பெயர்கள்”

லேகியம்

லேகியம்

மூலிகைச் சரக்குகளைச் சூரணமாக்கி சர்க்கரைப்பாகு, தேன், நெய் ஆகியன சேர்த்து இளகலாகக் கிண்டி எடுத்து உண்ணக் கொடுக்கப்படுவது லேகியம் எனப்படும். இவ்வாறு தயார் செய்யப்படும் லேகியத்தை ஆறு மாதங்கள் உபயோகப்படுத்தலாம். Continue reading “லேகியம்”

தைலம்

தைலம்

மூலிகைச் சரக்குகளைக் கற்கமாக்கியோ அல்லது சாறுகளை எண்ணெயுடன் கலந்து காய்ச்சியோ எடுத்து கொள்ளவது தைலம் எனப்படும். இவ்வாறு தயார் செய்யப்படும் தைலத்தை ஆறு மாதங்களுக்கு பயன்படுத்தலாம். Continue reading “தைலம்”