இந்தியாவில் அதிக மழைபெறும் இடங்கள்

நேரியாமன்கலம்

இந்தியாவில் அதிக மழைபெறும் இடங்கள் பற்றி இக்கட்டுரையில் பார்ப்போம். இந்தியாவில்தான் உலகில் அதிக மழையைப் பெறும் பகுதி அமைந்துள்ளது. Continue reading “இந்தியாவில் அதிக மழைபெறும் இடங்கள்”

தமிழ்நாட்டில் உள்ள சரணாலயங்கள் மற்றும் தேசியப்பூங்காக்கள்

இந்திய யானை ஏலிஃபெக்ஸ் மேக்சிம்ஸ் இன்டிகஸ்

தமிழ்நாட்டில் உள்ள சரணாலயங்கள் மற்றும் தேசியபூங்காக்கள் யாவை என்று பார்ப்போம்.

தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 13 பறவைகள் சரணாலயங்கள், 5 தேசியப்பூங்காக்கள், 6 வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் உள்ளன. அவையாவன Continue reading “தமிழ்நாட்டில் உள்ள சரணாலயங்கள் மற்றும் தேசியப்பூங்காக்கள்”

நில வாழிடம் ‍- ஓர் அறிமுகம்

மழைக்காடுகள்

நில வாழிடம் வாழிடத்தின் பிரிவுகளில் ஒன்று. இவ்வாழிடம் காடுகள், புல்வெளிகள், பாலைவனங்கள், மலைகள், ஈரநிலம் ஆகிய பிரிவுகளைக் கொண்டுள்ளது. Continue reading “நில வாழிடம் ‍- ஓர் அறிமுகம்”

உலகின் டாப் 10 நீண்ட மலைத்தொடர்கள்

இமயமலை

உலகின் டாப் 10 நீண்ட மலைத்தொடர்கள் பற்றித் தெரிந்து கொள்வோம்.

சங்கிலிலைப் போன்று காணப்படும் மலைகளின் தொடர்ச்சி மலைத்தொடர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. மலைத்தொடர்கள் புவியியல் ரீதியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. Continue reading “உலகின் டாப் 10 நீண்ட மலைத்தொடர்கள்”

இந்திய ஆறுகள் – சில தகவல்கள்

இந்திய ஆறுகள் பற்றிய சில தகவல்கள் – நீளம், பரப்பு, ஆற்றின் பிறப்பிடம் – கலக்குமிடம் மற்றும் பயனடையும் பகுதி ஆகியவற்றைப் பார்ப்போம். Continue reading “இந்திய ஆறுகள் – சில தகவல்கள்”