மனித‌ உடலில் உள்ள உலோகங்கள்

இரும்புச் சத்து

மனித உடலில், சுமார் தொன்னூற்று ஒன்பது சதவிகித நிறையானது, ஆக்சிஜன், கார்பன், ஹைட்ரஜன், நைட்ரஜன், கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் உள்ளிட்ட ஆறு தனிமங்களால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. Continue reading “மனித‌ உடலில் உள்ள உலோகங்கள்”

உயிர்வளி (ஆக்சிஜன்) நல்கும் நன்மைகள்

ஆக்சிஜன்

உயிர்வளி என்றால் ஆக்சிஜன் என்று அர்த்தம். உணவு, உடை, உறைவிடம் இவை அனைத்தையும் விட உயிர் வாழ முக்கியமானது உயிர்வளி என்று அழைக்கப்படும் ஆக்சிஜன் ஆகும். Continue reading “உயிர்வளி (ஆக்சிஜன்) நல்கும் நன்மைகள்”

ஓசோன் – இருமுகங்கள்

ஓசோன்

ஓசோன் நமது பூமியை உயிர்கள் வாழுமிடமாக மாற்றிய காரணிகளில் ஒன்று.

மூன்று ஆக்ஸிஜன் அணுக்கள் ஒன்றிணைந்து உருவாக்கப்பட்டஓசோன் (O3), காரமான மணமுடைய வெளிர் நீலநிற வாயு ஆகும்.

ஈரணு ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறுவைக் (O2) காட்டிலும், ஓசோனானது மிக குறைந்த நிலைப்புத் தன்மை கொண்டது. அதாவது, அதிக ஆற்றலுடைய புறஊதா கதிரினாலும், மின்னலினாலும் ஓசோன், ஈரணு ஆக்ஸிஜனாக சிதைவு  அடைந்து விடும். Continue reading “ஓசோன் – இருமுகங்கள்”

மனிதனை காக்கும் மெலனின்

விவசாயி

வண்ணங்கள் ந‌ம் வாழ்வோடு ஒன்றர கலந்தவை. பச்சை நிற காய்கறிகள், இளஞ்செந்நிற கோதுமை,  ஆரஞ்சு நிற கேரட், சிவப்பு நிற மிளகாய், மஞ்சள் தூள் உள்ளிட்ட பல வண்ண உணவு பொருட்கள்  ந‌மது வாழ்விற்கு அத்தியாவசிமாக இருக்கின்றன. Continue reading “மனிதனை காக்கும் மெலனின்”