அரசு வங்கிகள் இணைக்கப்படுவதை நான்

வங்கியில் சேமித்தல்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

அரசு வங்கிகள் இணைக்கப்படுவதை நான்

ஆதரிக்கிறேன் : 59% (24 வாக்குகள்)

எதிர்க்கிறேன் : 41% (17 வாக்குகள்)

 

எனது வங்கி சேவைகளுக்கு நான் அணுகுவது

வங்கியில் சேமித்தல்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

எனது வங்கி சேவைகளுக்கு நான் அணுகுவது

அரசு வங்கிகள் : 58% (15 வாக்குகள்)

தனியார் வங்கிகள் : 42% (11 வாக்குகள்)