உணவுப் பயிர் – நெல்

உணவுப் பயிர் - நெல்

நெல் அதிக அளவில் விளைவிக்கப்படும் உணவுப் பயிர் ஆகும். உலகில் உள்ள பெரும்பான்மையான மக்களின் முக்கிய உணவு அரிசி ஆகும். அரிசியானது நெல்லிருந்தே பெறப்படுகிறது. Continue reading “உணவுப் பயிர் – நெல்”

விவசாயம் சார்ந்த தொழில்கள்

ஆடு வளர்ப்பு

விவசாயிகள் விவசாயம் சார்ந்த தொழில்கள் பலவற்றைத் தேர்வு செய்து ஈடுபட்டால்தான் நிலையான வருமானம் பெறமுடியும். Continue reading “விவசாயம் சார்ந்த தொழில்கள்”

பம்பை அச்சங்கோவில் வைப்பாறு நதிகள் இணைப்பு

பம்பை

பம்பை அச்சங்கோவில் வைப்பாறு நதிகள் இணைப்பு நிறைய நன்மைகள் தரும் ஒரு திட்டமாகும். Continue reading “பம்பை அச்சங்கோவில் வைப்பாறு நதிகள் இணைப்பு”