பணப்பயிர் – கரும்பு

பணப்பயிர் – கரும்பு

கரும்பு இந்தியாவில் பயிரிடப்படும் முக்கியமான பணப்பயிர் ஆகும்.  இலத்தீன் அமெரிக்கா, தென் மற்றும் கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் கரும்பினை உற்பத்தி செய்யும் முக்கிய நாடுகளாகும். இந்தியா, பாகிஸ்தான், இந்தோனேசியா, பிரேசில் ஆகிய நாடுகளும் கரும்பு உற்பத்தியில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. Continue reading “பணப்பயிர் – கரும்பு”

பணப்பயிர் – பருத்தி

பருத்தி

பருத்தி இந்தியாவில் விளையும் மிகமுக்கியமான பணப்பயிர் ஆகும். இது இழைப்பயிர் வகையைச் சார்ந்தது. அயன மற்றும் துணை அயன மண்டலப் பகுதிகளில் விளைவிக்கப்படுகிறது. Continue reading “பணப்பயிர் – பருத்தி”

உணவுப் பயிர் – கோதுமை

கோதுமை

உலகில் அதிக அளவு பயிர் செய்யப்படும் தானியமாக கோதுமை உள்ளது. இது ஒரு மித வெப்பமண்டலப் பயிராகும். இது மித வெப்ப மண்டலப் பகுதி மக்களின் முக்கிய உணவுப் பயிராக உள்ளது. உலகின் 25% நிலப்பகுதி கோதுமை வளர்க்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. Continue reading “உணவுப் பயிர் – கோதுமை”

உணவுப் பயிர் – நெல்

உணவுப் பயிர் - நெல்

நெல் அதிக அளவில் விளைவிக்கப்படும் உணவுப் பயிர் ஆகும். உலகில் உள்ள பெரும்பான்மையான மக்களின் முக்கிய உணவு அரிசி ஆகும். அரிசியானது நெல்லிருந்தே பெறப்படுகிறது. Continue reading “உணவுப் பயிர் – நெல்”