குறுக்கெழுத்துப் புதிர் – 5

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 5

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் என்பது மூளைக்கு வேலை கொடுக்கும் ஓர் இனிய விளையாட்டு. உங்களின் ஓய்வு நேரத்தில் நீங்களும் விளையாடிப் பாருங்களேன்.

இந்த வாரப் புதிருக்கான விடையை அடுத்த வாரம் பார்க்கவும்.

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் ‍- 4 க்கான விடை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Continue reading “குறுக்கெழுத்துப் புதிர் – 5”

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் – 4

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 4

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் என்பது மூளைக்கு வேலை கொடுக்கும் ஓர் இனிய விளையாட்டு. உங்களின் ஓய்வு நேரத்தில் நீங்களும் விளையாடிப் பாருங்களேன்.

இந்த வாரப் புதிருக்கான விடையை அடுத்த வாரம் பார்க்கவும். குறுக்கெழுத்துப் புதிர் ‍- 3 க்கான விடை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Continue reading “குறுக்கெழுத்துப் புதிர் – 4”

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் – 3

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 3

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் என்பது மூளைக்கு வேலை கொடுக்கும் ஓர் இனிய விளையாட்டு. உங்களின் ஓய்வு நேரத்தில் நீங்களும் விளையாடிப் பாருங்களேன்.

இந்த வாரப் புதிருக்கான விடையை அடுத்த வாரம் பார்க்கவும். குறுக்கெழுத்துப் புதிர் ‍- 2 க்கான விடை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இடமிருந்து வலம்

1) கந்தனுக்கு ________

3) காவல்துறையில் முதன்முதலில் பெண்களைச் சேர்த்த நாடு

Continue reading “குறுக்கெழுத்துப் புதிர் – 3”

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் – 2

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 2

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் என்பது மூளைக்கு வேலை கொடுக்கும் ஓர் இனிய விளையாட்டு. உங்களின் ஓய்வு நேரத்தில் நீங்களும் விளையாடிப் பாருங்களேன்.

இந்த வாரப் புதிருக்கான விடையை அடுத்த வாரம் பார்க்கவும்.

இடமிருந்து வலம்

1. புதுமண தம்பதிகளுக்குப் பிடிக்காத மாதம்

4. ஊடலுக்குப் பிறகு இதுதான்

Continue reading “குறுக்கெழுத்துப் புதிர் – 2”

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் – 1

குறுக்கெழுத்து கண்டுபிடிங்கள் - 1

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் என்பது மூளைக்கு வேலை கொடுக்கும் ஓர் இனிய விளையாட்டு. உங்களின் ஓய்வு நேரத்தில் நீங்களும் விளையாடிப் பாருங்களேன்.

இந்த வாரப் புதிருக்கான விடையை அடுத்த வாரம் பார்க்கவும்.

இடமிருந்து வலம்

1 . கொடிய வகை நோய் தொற்று

3. மதில் மேல் இது

Continue reading “குறுக்கெழுத்துப் புதிர் – 1”