சொல்லின் திரிபுகள்!

கசடுகள் நிறைந்த குமுறல்கள்!

கலைந்த மெளனத்தின்

ஆக்கிரமிப்புக்கள்!

தடுக்க முடியாத உச்சிக்கால

வெயில் போல் கவனத்தின்

மீதான சிதறல்கள்!

சொல்லின் திரிபுகள்!

ஆட்டிப்படைக்கின்ற திணறடிப்புக்கள்

அதிகபட்சமாக வெக்கையான முனகல்கள்

அடைக்கலம் கேட்கின்றன

செயற்கரிய செயல் செய்துவிட்டதாக!

செல்மா மீரா