மனிதன் போற்றும் பிரிவினை – 5

இரத்தம், சதை, உடல், உணர்வுகள்
மட்டுமே கொண்டு பிறக்கும் குழந்தைக்கு
மதங்கள் வீட்டில் இருந்தே கற்பிக்கப்படுகின்றன!

கடவுளும் மதங்களும் மனிதனை மனிதனாக
மாற்ற உருவாக்கப்பட்டதெனில்
அவ்வாறு மாற்றியிருக்கிறதா அல்லது
மிருகங்களாக மாற்றியிருக்கிறதா?

(தொடரும்)

தா.நவீன்ராஜ்
திருவாளப்புத்தூர்

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.