கடற்பறவைகளைக் கொல்லும் பிளாஸ்டிக்

வயிற்றில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளுடன் இறந்து கிடக்கும் பறவை

கடற்பறவைகளைக் கொல்லும் பிளாஸ்டிக் என்னும் இக்கட்டுரையில் நாம் எங்கோ ஓரிடத்தில் அலட்சியமாகப் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை உருவாக்குவது எவ்விதம் கடற்பறவைகளைப் பாதிக்கின்றன என்பதைப் பார்ப்போம். Continue reading “கடற்பறவைகளைக் கொல்லும் பிளாஸ்டிக்”

ஃபுல்லரின் – ஒரு பார்வை

ஃபுல்லரின்

கார்பனின் முக்கிய புறவேற்றுமை வடிவங்களில் ஒன்று ஃபுல்லரின். இயற்கையில் கிடைக்கும் ஃபுல்லரின் மூலக்கூறை பற்றி பார்க்கலாம். Continue reading “ஃபுல்லரின் – ஒரு பார்வை”

வைரம் – அறிவியல் அறிமுகம்

செயற்கை வைரம்

வைரம் அறிவியல் அறிமுகம் என்ற தலைப்பில் வைரத்தைப் பற்றிய அறிவியல் தகவல்களை இக்கட்டுரையில் காண இருக்கிறோம்.

கார்பனின் முக்கிய புறவேற்றுமை வடிவமான வைரம் ஜொலிக்கும் தன்மையுடன் அதீத உறுதி தன்மையையும் பெற்றிருக்கிறது.

தொன்மையான கிரேக்க மொழியில், இதற்கு ‘உடையாத’  என்பது பொருள் ஆகும். Continue reading “வைரம் – அறிவியல் அறிமுகம்”

கார்பனின் புறவேற்றுமைகள்

வைரம்

கார்பனின் புறவேற்றுமைகள் பற்றி இக்கட்டுரையில் காண இருக்கிறோம். முதலில் புறவேற்றுமை என்றால் என்ன? என்பது பற்றிப் பார்ப்போம். Continue reading “கார்பனின் புறவேற்றுமைகள்”

கார்பன் ஐசோடோப்பின் பயன்கள்

இலை

கார்பன் ஐசோடோப்பின் பயன்கள் பற்றி இக்கட்டுரையில் பார்ப்போம்.

கார்பன் தனிமம் சுமார் பதினைந்து ஐசோடோப்புகளை பெற்றிருக்கின்ற போதிலும், அவற்றுள் மூன்று மட்டுமே பெருமளவு விரவி காணப்படுகின்றன.

அம்மூன்று ஐசோடோப்புகள் முறையே கார்பன்-12, கார்பன்-13 மற்றும் கார்பன்-14 என்பனவாகும். Continue reading “கார்பன் ஐசோடோப்பின் பயன்கள்”