கார்பன் ஐசோடோப்பின் பயன்கள்

இலை

கார்பன் ஐசோடோப்பின் பயன்கள் பற்றி இக்கட்டுரையில் பார்ப்போம்.

கார்பன் தனிமம் சுமார் பதினைந்து ஐசோடோப்புகளை பெற்றிருக்கின்ற போதிலும், அவற்றுள் மூன்று மட்டுமே பெருமளவு விரவி காணப்படுகின்றன.

அம்மூன்று ஐசோடோப்புகள் முறையே கார்பன்-12, கார்பன்-13 மற்றும் கார்பன்-14 என்பனவாகும். Continue reading “கார்பன் ஐசோடோப்பின் பயன்கள்”

கார்பனின் ஐசோடோப்புகள்

கார்பனின் ஐசோடோப்புகள்

கார்பனின் ஐசோடோப்புகள் பற்றி பார்ப்பதற்கு முன் ஐசோடோப்புகள் என்றால் என்ன? என்பதைப் பார்ப்போம்.

ஐசோடோப்பு என்பது ஒரு வேதித்தனிமத்தின் வேறுபட்ட நியூட்ரான் எண்ணிக்கை கொண்ட உறுப்புக்களாகும். Continue reading “கார்பனின் ஐசோடோப்புகள்”

பிரபஞ்சத்தில் கார்பன்

கிராபைட் ‍- ஒரு கார்பன் வடிவம்

பிரபஞ்சத்தில் கார்பன் சேர்மங்கள் விரவிக் காணப்படுகின்றன. பூமியின் நிலப்பரப்பிலும், நீர்நிலையிலும், காற்று மண்டலத்திலும் கார்பன் தனிம மற்றும் சேர்ம நிலையில் பரவிக் காணப்படுகிறது.

இது பற்றிய தகவல்களைத் தான் இக்கட்டுரையில் காண இருக்கிறோம். Continue reading “பிரபஞ்சத்தில் கார்பன்”

கடுங்குளிரிலிருந்து காக்கும் வேதிப்பொருள்

ஆர்டிக் காட் மீன்

கடுங்குளிரிலிருந்து காக்கும் வேதிப்பொருள் குளிர்பிரதேசங்களில் வாழும் உயிரினங்களிடையே காணப்படுகின்றன‌. அதனைப் பற்றி இக்கட்டுரையில் விரிவாகக் காணலாம்.

Continue reading “கடுங்குளிரிலிருந்து காக்கும் வேதிப்பொருள்”