ஆசிரியர் மாணவர் உறவு

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

இன்று ஆசிரியர் மாணவர் உறவு சிதைந்து போய் விட்டது

ஆம் – 76% (22 வாக்குகள்)

இல்லை – 24% (7 வாக்குகள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.