என்ன அப்படியொரு வீம்பு?

என்ன அப்படியொரு வீம்பு

அந்தப் பட்டாம்பூச்சிக்கு?

வெளியேறி வந்தபின் ஒருமுறைகூடக்

கூட்டுக்குத் திரும்புவது இல்லை

ச.குரு பிரசாந்
மதுரை
கைபேசி: 9965288806
மின்னஞ்சல்: srguruprasandh111@gmail.com