கல்விச்செல்வம் பெற கணபதி மந்திரம்

திருவும் கல்வியுஞ்சீரும் சிறப்புமுன்
திருவடிப் புகழ் பாடும் திறமும்நல் உருவுஞ் சீலமும் ஊக்கமும் தாழ்வுறா
உணர்வு தந்து என் உள்ளத் தமர்ந்தவா
திருவும் தெய்வமுமாகி அன்பாளர்தம்
குறை தவிர்க்கும் குணப்பெருங்குன்றமே
வெருவுஞ்சிந்தை விலகக் கஜானனம்
விளங்கும் சித்தி விநாயக வள்ளலே!

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.