நிமிர்ந்து நில்

நியாயங்கள் நிராகரிக்கப் படலாம் -ஆனாலும்
நிம்மதியை இழந்து விடாதே, நிமிர்ந்து நில்!

நேர்மையை நெறிபிறழச் செய்யலாம் – ஆனாலும்
நொந்து விடாதே, நிமிர்ந்து நில்!

அன்பை அமிழ்ந்துவிடச் செய்யலாம் – ஆனாலும்
அதளபாதாளத்தில் வீழ்ந்து விடாதே, நிமிர்ந்து நில்!

விடியல் தெரியும் விரைவில் – உலகினை நீ
வெற்றி கொள்வாய்  நிமிர்ந்து நின்றால்!

– மு.அருண்

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.