விழாக்களில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப் பாடல்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

விழாக்களில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப் பாடல் கட்டாயம் பாடப்பட வேண்டும் என்பது

சரி – 76% (16 வாக்குகள்)

தவறு – 24% (5 வாக்குகள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.