அன்பே நிலைக்கும் – கவிதை

கண்காணிக்க கருவிகள் தேவையில்லை

குழந்தைகள் விளையாடிட பயமுமில்லை

விருந்தினர் எவரையும் வரவேற்றிட

அங்கே வளைவுகள் எதுவும் தேவையுமில்லை

Continue reading “அன்பே நிலைக்கும் – கவிதை”

முற்றுப்புள்ளி தொடர்புள்ளியானது …

முற்றுப்புள்ளி தொடர்புள்ளியானது

முற்றுப்புள்ளி போலவே என்னை நினைத்தாய் – நான்
மூன்று முறை முட்டிடவே நீயும் வியந்தாய்
கற்பனையில் புல்லெனவே நீயும் நினைத்தாய் – நான்
கரும்பென நிமிர்ந்திட நீயும் வியந்தாய்

Continue reading “முற்றுப்புள்ளி தொடர்புள்ளியானது …”