யாருடன் போட்டி? – கவிதை

வைரக்கல்

விலையுயர்ந்த வைரக்கல் தான்

எனினும் அம்மிக் கல்லில் மோதினால்…

இழப்பு வைரத்திற்குத் தானே தவிர

அம்மிக் கல்லுக்கல்லவே

Continue reading “யாருடன் போட்டி? – கவிதை”

எல்லாம் உனது – கவிதை

ஒவ்வொன்றும் இருவகையுண்டு

ஒரு முனைதனில் மறுமுனையுண்டு

வீரத்தினில் கோழையுண்டு

கோழையிலும் வீரமுண்டு

நன்மைதனில் தீமையுண்டு

Continue reading “எல்லாம் உனது – கவிதை”