கடவுள் பாதி மிருகம் பாதி

மைக்கலாஞ்சலோ தலைசிறந்த ஓவியர் மற்றும் சிற்ப கலை வல்லுநர். ஒரு தேவாலயத்தின் உட்புறமாக இயேசு வரலாற்றினை ஓவியமாக வரைய ஒப்புக் கொண்டார்.

Continue reading “கடவுள் பாதி மிருகம் பாதி”