இந்தியா அன்றும் இன்றும்

இந்தியா

இந்தியா நமது தாய்நாடு.

எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குலாவி
இருந்ததும் இந்நாடே அதன்
முந்தையர் ஆயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்ந்து
முடிந்ததும் இந்நாடே! Continue reading “இந்தியா அன்றும் இன்றும்”

இந்திய விளையாட்டு விருதுகள்

Khel Ratna Award

Khel Ratna Awardஇந்தியாவில் விளையாட்டுக்கு வழங்கப்படும் மிக உயர்ந்த விருது ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா விருது     Continue reading “இந்திய விளையாட்டு விருதுகள்”