ஏய் குருவி! சிட்டுக்குருவி!

ஏய் குருவி! சிட்டுக்குருவி
உன் ஜோடியோட நீ இங்கே வந்து
நீராடுவது ரொம்ப நன்று!

Continue reading “ஏய் குருவி! சிட்டுக்குருவி!”