சுட்டிடும் வெய்யிலில்…

சுட்டிடும் வெய்யிலில் தலையும் சுற்றுதே

நட்டம ரமெல்லாம் கட்டிடம் ஆனதே

பட்டுதான் போகுதே பயிர்கள் வாடுதே

தட்டுப் பாடுதான் நீர்நிலை காணலே

Continue reading “சுட்டிடும் வெய்யிலில்…”