விளக்கேற்றிய பெருமாட்டி!

சாராள் தக்கார்

மருத்துவரான தன் சகோதரனின் கடிதம் வாயிலாக
தமிழகப் பெண்களின் நிலை அறிந்து
(அடுப்பூதும் பெண்களுக்கு படிப்பு எதற்கு)
தன் சொந்த நகையினை அனுப்பி

Continue reading “விளக்கேற்றிய பெருமாட்டி!”

முன்னோர் வாக்கு புரிந்ததா நமக்கு?

ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று

கோபுர தரிசனம் கோடி புண்ணியம்

முன்னோர் வாக்கு புரிந்ததா நமக்கு?

Continue reading “முன்னோர் வாக்கு புரிந்ததா நமக்கு?”