சித்திரைப் பெண்ணை ரசிப்போம்!

தெரியுதா கரிசலின் வீரம் – தீயெனத்
தகிக்கும் வெயிலினைத் தாங்கும்
எரிகின்ற ஆதவன் விரலும் – எம்முடன்
இணைந்து விளையாடிடும் காலம்

Continue reading “சித்திரைப் பெண்ணை ரசிப்போம்!”