காலம் நமக்கு தந்த வரம் பெண்களடி

காலம் நமக்கு தந்த வரம் பெண்களடி

காலம் நமக்கு தந்த வரம் பெண்களடி

காற்றைப்போல நீரைப்போல அவர்களடி

வாழும் பூமி மகிழ்ச்சியிலே சிலிர்க்கும்படி

வாழ்த்த வேண்டும் போற்ற வேண்டும்

மகளிர் தினம்!

Continue reading “காலம் நமக்கு தந்த வரம் பெண்களடி”