கவிதை மனம்

எழுதி வைத்ததை வாசிக்கின்றேன் – அந்த

எழுத்துக்கள் ஒளிவிட நேசிக்கின்றேன்

பழுதில்லா வார்த்தைகள் சுமக்கிறேன் – காதல்

பாவை அவள் மடி துயில்கிறேன்

Continue reading “கவிதை மனம்”

சுமைகளையே சுமப்பதில் இன்பம்

சுழலும் காற்றின் துகளாக

தொலைவினில் நானும் விழுந்தெழுந்தேன்

எழுந்த எந்தன் கால் வழியே

விலகும்புவியை நான் உணர்ந்தேன்

Continue reading “சுமைகளையே சுமப்பதில் இன்பம்”

காலம் நமக்கு தந்த வரம் பெண்களடி

காலம் நமக்கு தந்த வரம் பெண்களடி

காலம் நமக்கு தந்த வரம் பெண்களடி

காற்றைப்போல நீரைப்போல அவர்களடி

வாழும் பூமி மகிழ்ச்சியிலே சிலிர்க்கும்படி

வாழ்த்த வேண்டும் போற்ற வேண்டும்

மகளிர் தினம்!

Continue reading “காலம் நமக்கு தந்த வரம் பெண்களடி”