குலதெய்வம் போதும் எங்களுக்கு!

குலதெய்வம் போதும் எங்களுக்கு – நீ
கூப்பாடு போடாமல் தள்ளி நில்லு
விலையேதும் கிடையாது கோயிலுக்கு – கேட்ட
வரம் தர தடையேதும் கிடையாது (குலதெய்வம்)

Continue reading “குலதெய்வம் போதும் எங்களுக்கு!”