அத்தமக ரத்தினமே ஆடிவரும் நெற்கதிரே

அத்தமக ரத்தினமே ஆடிவரும் நெற்கதிரே

ஒத்தையில போறயே நீ ..

ஊருசனம் என்ன சொல்லும் …

செத்த நில்லு நானும்

உன்கூட வாரேன்

நம்மை சேர்ந்து பார்க்கும்

எல்லாமே வாழ்த்து பாடும் Continue reading “அத்தமக ரத்தினமே ஆடிவரும் நெற்கதிரே”

ஆசை ஆசை ஆசை

அத்த மக உன்ன‌

உச்சி மலையில் ஏறி பூத்திருக்கும் பூவெடுத்து

உன் தலையில் சூடிடத்தான் ஆசை!

பிச்சிப் பூ போல் இருக்கும் உன் மூக்கில்

சின்னதாக வைரக்கல்லை வச்சிடத்தான் ஆசை! Continue reading “ஆசை ஆசை ஆசை”