டெங்கோவும் அப்பாவும் – கவிதை

நீ எதுவுமாக இருந்ததில்லை

நீ எதுவுமாக இருக்கவில்லை

நீ எதுவுமாகவும் இருக்கப் போவதில்லை

நீ எதுவும் இல்லை அவ்வளவுதான்

Continue reading “டெங்கோவும் அப்பாவும் – கவிதை”

நிகழ்காலத்தில் நிலைத்திருக்க – கவிதை

நான் நிகழ்காலத்தில் வாழ விழைகின்றேன்

நிகழ்காலத்தில் வாழ விழைகையில்

நான் இதுவரை என்னவாக இருந்தேன்

என நினைக்க வேண்டி

எனது கடந்த காலத்திற்கு

பயணிக்க தள்ளப்படுகிறேன்

Continue reading “நிகழ்காலத்தில் நிலைத்திருக்க – கவிதை”