சிற்பிகளின் சிற்பி – கவிதை

ஒரு சிற்பி

அழகான அர்த்தமுள்ள ஆயிரம்

சிற்பங்களை செதுக்கலாம் ஒரு சிற்பி

அரிய ஆயிரக்கணக்கான சிற்பிகளை

உருவாக்கும் சிற்பிகளின் சிற்பி ஆசிரியர்

Continue reading “சிற்பிகளின் சிற்பி – கவிதை”