மூலிகைகளின் தாவரவியற் பெயர்கள்

நீர் பிரம்மி

கிராமப் புறங்களில் அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடியதும் மிக எளிய வகையில் கிடைக்கக் கூடியதுமானவை மூலிகைகள். Continue reading “மூலிகைகளின் தாவரவியற் பெயர்கள்”

மூலிகைச் சாறு

மூலிகைச் சாறு

மூலிகைத் தாவரங்களை இடித்தோ, பிழிந்தோ, வாட்டியோ சாறு தயாரித்துக் கொள்ளலாம். அப்படிக் கிடைக்கும் சாற்றை மூன்று மணி நேரத்திற்குள் பயன்படுத்தி விட வேண்டும். Continue reading “மூலிகைச் சாறு”

கற்கம்

கீழா நெல்லி

மூலிகைத் தாவரங்களின் பாகங்களான‌ இலை, தழை, வேர் போன்றவற்றை நன்கு மை போல் அரைத்து விழுதாகவே அல்லது பால், நீர் போன்றவற்றுடன் கலந்து உண்ணக் கொடுத்தல் கற்கம் என்றழைக்கப்படுகிறது. Continue reading “கற்கம்”