விவாகரத்துக்கள் அதிகரித்து வருவது

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

விவாகரத்துக்கள் அதிகரித்து வருவது

தவறு – 58% (14 வாக்குகள்)

சரி – 42% (10 வாக்குகள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.