குழல் தேடும் மூங்கில் காடு

மூங்கில் காடு

தன்னுள் இருப்பதைத் தானே உணராத போது
வெற்றி தோல்வியின் குழப்பத்தில்
திட்டவட்ட அறிவிப்புகளைத் தீட்டாது
திணறுகிறது மனத்தூரிகை

Continue reading “குழல் தேடும் மூங்கில் காடு”